RAB

Loven om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, lov nr. 351 af 19.5.2004, er en frivillig ordning. Det er således den enkelte behandler, der - såfremt uddannelseskravene er opfyldt - selv afgør om man ønsker at være registreret eller ej.

Ifølge lovens § 3 stk. 1 nyder registrerede behandlere titelbeskyttelse.

Uddybende information om registreringsordningen kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på www.sst.dk under "Tilsyn og patientsikkerhed" og derefter "Alternativ behandling".

tkz®foreningen er den 19. april 2005 blevet godkendt af Sundhedsstyrelsen som registre­ringsberettiget brancheorganisation for tkz®foreningens medlem­mer.

For at blive RAB - registreret behandler - stilles der en række uddannelsesmæssige og etiske krav til den enkelte behandler, ligesom der stilles en række krav til behandlernes brancheorganisation - altså tkz®foreningen.

For at kunne udstede RAB-beviser til sine medlemmer, skal tkz®foreningen gennem vedtægter m.m. overholde lovgivningen og de gældende bekendtgørelser for at bevare sin godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Udover en række formelle krav til foreningen og dens ledelse, skal foreningen sikre et uafhængigt klageorgan for brugere og medlemmer- se under "Klageadgang".

Endvidere skal foreningen sikre, at der findes "Regler for god klinisk praksis".

Foreningen skal hvert år indsende relevante indkaldelser, generalforsamlingsreferater og regnskaber til Sundhedsstyrelsen, således at der i Sundhedsstyrelsen kan ske en årlig kontrol af foreningens virke og organisering af arbejdet.