Om foreningen

tkz®foreningen blev dannet den 24.10.2001, som en naturlig efterfølger for "Zone­terapeuternes Netværk, ZoNe", der havde eksisteret i mange år som et løst sam­mensat netværk af zoneterapeuter.

Blandt tkz®foreningens formål er bl.a., at

  • varetage medlemmernes faglige interes­ser og virke for en stadig høj­nelse af den faglige standard
  • varetage de enkelte medlemmers interes­ser og rettigheder
  • udbrede kendskabet til og arbejde for aner­kendelse af zo­neterapi 
  • sikre, at medlemmerne overholder de på en generalforsamling ved­tagne "Regler for god klinisk praksis"
  • sikre medlemmerne den bedst mulige grund-, efter- og videreuddan­nelse i relation til zoneterapi
  • sikre at medlemmer, der er registreret i henhold til "Registrerings­ordningen for Alternative Behandlere" lever op til de gældende regler
  • repræsentere tkz®zoneterapeuter i rele­vante udvalg og interesseorganisatio­ner samt overfor offentlige myndigheder
  • deltage i skandinaviske og europæiske samarbejder vedrørende udvikling af zoneterapien samt forskning. 
  • forestå markedsføring og hjemmeside i det omfang, det aftales på generalfor­samlin­gen

tkz®foreningen er i dag repræsenteret i RABforum, og derigennem i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling (SRAB). 

RABforum arbejder med registreringsordningen for alternative behandlere (RAB) og for en god kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed

tkz®foreningen deltager i det skandinaviske samarbejde gennem NRN (Nordic Reflexology Network) og i det europæiske samarbejde gennem RiEN (Reflexology in Europe Network).

tkz®foreningen deltager også i forskningsprojekter, senest i forskning om migræne gennem NAFKAM i Norge.