Klageadgang

Et uafhængigt klageorgan er i tkz®foreningen et generalforsamlingsvalgt "Klagenævn og etisk udvalg", der uden om bestyrelsen refererer direkte til generalforsamlingen. I udvalget må ikke deltage medlemmer fra den siddende bestyrelse.

Til klagenævn og etisk udvalg er i øjeblikket valgt:

 

 • Anna Vadum (tlf 28148029, email: annavadum(at)bbsyd.dk er valgt som suppleant for klagenævn og etisk råd
 •  

   
  Regler for tkz®foreningens Klagenævn og etiske udvalg

 •  

   

  § 1, Tilhørsforhold

  tkz®foreningens Klagenævn og etiske udvalg - i det efterfølgende kaldet Klagenævnet - vælges på tkz®foreningens generalforsamling og er alene ansvarlig overfor generalforsamlingen - med in­formationspligt overfor tkz®foreningens bestyrelse.

   
  § 2, Klagenævnets opgaver

  Klagenævnet

  • vurderer og kommer med afgørelser hvor brugere klager over den behandling, de har fået af tkz®foreningens medlemmer - herunder klager over manglende overholdelse af tkz®for­eningens "Regelsæt for god klinisk praksis"
  • vurderer og kommer med afgørelser vedrørende klager fra nuværende og tidligere medlem­mer
  • vurderer og kommer med afgørelser vedrørende klager fra ansøgere over foreningens afgørel­ser i relation til medlemskab af tkz® foreningen og/eller registrering af medlemmer som RAB behandlere
  • fremmer tkz® foreningens medlemmers etiske standard
  • afgiver udtalelser, vejleder tkz®foreningens medlemmer og kommer med afgørelser i eti­ske spørgsmål kan på eget initiativ tage sager op til behandling og vurdering.

   
  § 3, Klagenævnets afgørelser

  Klagenævnet

  • skal behandle en sag så hurtigt som det efter sagens natur lader sig gøre
  • skal sikre partshøring inden afgørelser træffes
  • skal sikre, at parterne - efter anmodning - får indsigt i det materiale, der indgår i sagen. Ind­sigten skal gives indenfor 4 uger efter, at anmodningen er modtaget
  • kan sanktionere overtrædelse af tkz® foreningens regler ved f.eks. irettesættelse, fratagelse af medlemskab eller afregistrering af en RAB behandler
  • skal skriftligt begrunde sine afgørelser
  • giver mulighed for genoptagelse af en sag indtil 2 år efter, at behandlingen er afsluttet.

   
  § 4, Klagenævnets sammensætning

  Stk. 1: Klagenævnet består af mindst 3 personer, der vælges for 2 år af gangen på en generalfor­samling i tkz®foreningen. Mindst 2 af personerne skal være medlemmer af tkz® foreningen og være RAB behandlere. Ingen, der er valgt til tkz®foreningens bestyrelse, kan samtidigt vælges til Klagenæv­net. Sammensætningen skal være betryggende for parterne, således at intet medlem af Klagenævnet må have særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller have nærtstå­ende, der kan have en sådan interesse. Endvidere må ingen person deltage i en sags behandling, såfremt der kan være tvivl om den pågældendes upartiskhed (habilitet). Klagenævnet afgør selv, om en person er inhabil.

  Stk. 2: Der vælges hvert år 2 suppleanter til Klagenævnet.

   
  § 5, Klagenævnets forretningsorden

  Stk. 1: Klagenævnet konstituerer sig selv med en formand.

  Stk. 2: Klagenævnets formand indkalder til møde efter behov - dog mindst én gang årligt.

  Stk. 3: Klagenævnet indkaldes med mindst 14 dages varsel, men kan i særlige tilfælde indkaldes med kortere varsel.

  Stk. 4: Klagenævnets formand sikrer, at alle relevante oplysninger og dokumentationer - herunder dagsorden for mødet - er til stede ved mødet.

  Stk. 5: Klagenævnet træffer beslutninger og afgørelser ved simpelt flertal. Enstemmighed skal dog tilstræbes.

  Stk. 6: Klagenævnets møder er ikke offentlige og klagenævnets medlemmer skal iagttage tavsheds­pligt.

  Stk. 7: Klagenævnet tager selv stilling til hvornår og i hvilket omfang tavshedspligten brydes med offentliggørelse af navne i forbindelse med afgørelser.

  Stk. 8: Klagenævnet fører protokol over sine møder og afgørelser - og et internt notat gives til tkz® foreningens bestyrelse, jf. § 1.

   
  § 6, Klagenævnets økonomi

  Stk. 1: Klagenævnets udgifter afholdes af tkz®foreningen.

  Stk. 2: Klagenævnet fremlægger hvert år på tkz®foreningens generalforsamling et budget.

  Stk. 3: Klagenævnet er regnskabspligtigt og regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet - der udsen­des sammen med den årlige beretning og sammen med indkaldelsen til generalforsamling i tkz®foreningen - skal forud for udsendelsen være revideret af tkz®foreningens generalforsamlings­valgte revisor(er).

  Stk. 4: Der ydes ikke honorar til Klagenævnets medlemmer, men der ydes godtgørelse for direkte dokumenterede omkostninger i forbindelse med møders m.v. afholdelse.

  Stk. 5: Det kan af Klagenævnet pålægges den ene eller begge parter i en sag selv at skulle afholde Klagenævnets omkostninger i forbindelse med en begæret sagsbehandling.

   
  § 7, Klagenævnets sagsbehandling

  Stk. 1: Klagenævnet afgør selv, om det kan behandle en forelagt sag. I tvivlstilfælde kan Klagenæv­net indhente udtalelser fra tkz®foreningens bestyrelse og evt. relevante udvalg.

  Stk. 2: Alle Klagenævnets afgørelser skal være objektive og have det sigte at fastholde og højne patienters og branchens sikkerhed.

  Stk. 3: Klagenævnet skal tilstræbe en hurtig sagsbehandling. Er der ikke truffet nogen afgørelse 1 måned efter, at en sag er rejst, skal de implicerede parter og tkz® foreningens bestyrelse skriftligt oplyses om, hvorpå sagen beror og oplyses en slutdato - evt. med en begrundelse, såfremt en sag ser ud til at trække ud.

  Stk. 4: Afgørelser skal skriftligt oplyses de implicerede parter og tkz®foreningens bestyrelse.

  Stk. 5: Klagenævnet skal høre alle de implicerede parter (partshøring), så disse får mulighed for at fremføre deres synspunkter.

  Klagenævnet kan anmodesagens parter om at give personligt frem­møde.

  Stk. 6: Klagenævnet kan - af egen drift eller efter begæring - vælge at indhente sagkyndige udtalel­ser eller juridisk bistand.

   

  § 8, Sanktionsmuligheder

  Klagenævnet gøre brug af f.eks. følgende sanktionsmuligheder

  • skriftlig henstilling om at ændre kritisable forhold
  • krav om skriftlig undskyldning eller dementi - efter Klagenævnets anvisning - til de berørte parter
  • krav om offentlig undskyldning eller dementi - efter Klagenævnets anvisning - og evt. afhol­delse af omkostningerne hertil
  • indstille til eksklusion. Dette skal ske ved Rekommanderet brev til såvel medlemmet som til bestyrelsen

   
  § 9, Indsigelser

  Klagenævnets afgørelser kan indbringes for andre myndigheder - herunder domstolene.

   

  Således vedtaget på tkz® foreningens ordinære generalforsamling den 16.03.2005.

  Carina Knudtzon
  Dirigent